Fiskalni račun u stranoj valuti

U skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija br. 011-00-00309/2022-04 od 28.7.2022. godine:

"Obveznik fiskalizacije koji prodaje dobra putem interneta fizičkim licima iz inostranstva, pri čemu se dobra šalju ili otpremaju u inostranstvo, dužan je da za ostvareni promet izda fiskalni račun, sa poreskom oznakom „Г“ i poreskom stopom – 0%, imajući u vidu da se poreska oznaka „Г“ dodeljuje dobrima, odnosno uslugama čiji je promet oslobođen PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost"

Napomena: ukoliko želite da naplatu izvršite u stranoj valuti, na samom fiskalnom računu iznos mora biti iskazan u dinarima (dinarska protivvrеdnost iznosa u stranoj valuti po srеdnjеm kursu NBS na dan izvršеnog promеta), ali se na nefiskalni deo računa (polje za dodatni opis) mogu uneti dodatni podaci o kupcu, pa samim tim i iznos u stranoj valuti. 

Uputstvo za izdavanje fiskalnog računa za prodaju fizičkim licima iz inostranstva u Minimaxu: 

1. Potrebno je otvoriti artikal (Šifarnici > Artikli > Nov) sa odgovorajućom stopom PDVa, ukoliko već nemate otvoren odgovarajući artikal.

2. Nakon toga unesete klasično sve naophodne podatke za fiskalni račun - promet prodaja prema uputstvu. Birate artikal i odgovarajuće POPDV polje za ovakav promet i unesete iznos u RSD! (dinarska protivvrеdnost iznosa u stranoj valuti po srеdnjеm kursu NBS na dan izvršеnog promеta). Sačuvate red.

Od odabranog polja PDVa zavisi i poreska oznaka.

 3. Na tab-u Dodatni opis unesete dodatne podatke o kupcu i iznos u stranoj valuti.

4. Izdate fiskalni račun koji će imati poresku oznaku "Г"

U ovom tekstu