Saveti pre prelaska u novu poslovnu godinu

Osnovna sredstva:
- Proverite promet na karticama svakog osnovnog sredstva
- Napravite inventar i odstranite osnovna sredstva koja nisu na stanju pomoću trajnog uklanjanja
- Proverite stanje registra osnovnih sredstava i uporedite ga sa stanjem u dvojnom knjigovodstvu
- Obradite Konačni obračun amortizacije
 

Zalihe:
- Proverite da li su svi prijemi na zalihama vrednovani
- Proverite da li su zalihe smanjenje za sve prodaje odnosno za svu dostavljenu robu
- Napravite inventar u zalihama za unos eventualnih viškova i manjkova.
- Proverite stanje zaliha i uporedite ga sa stanjem u dvojnom knjigovodstvu.
 

Dvojno knjigovodstvo:
- Unesite i potvrdite svaki promet koji se odnosi na poslovnu godinu koja je u zaključivanju
- Proverite otvorene stavke i kroz masovne obrade ih zatvorite ukoliko ima potrebe
- Proverite stanje u bruto bilansu, obratite pažnju na eventualne nepravilnosti u knjiženjima troškova u potražuje, kao i prihoda u duguje.
- Pripremite konta (unos stranke, radnika i analitike) na način kako želite da Vam se podaci udruže u početnom stanju godine u otvarajućem nalogu za knjiženje.

U ovom tekstu