Obračun amortizacije za nematerijalna sredstva

Prilikom unosa osnovnog sredstva koji predstvalja nematerijalno ulaganje potrebno je otvoriti novu Amortizacionu grupu (klikom na plusić u produžetku reda):

Priikom otvaranja nove amortizacione grupe i unosa podataka o stopi računovodstvene amortizacije, konta knjiženja nabavne vrednosti, konta knjiženja isptavke vrednosi i troška vezanih za računovodstvenu amortizaciju, potrebno je uneti grupu za poresku amortizaciju – za Nematerijalna ulaganja oznaka N.


Kada je ova oznaka na podešavanju amortizacione grupe onda program prilikom obračuna poreske amortizacije za sva sredstva koja imaju ovu amortizacionu grupu kao stopu poreske amortizacije kopira računovodstvenu. Za sredstva koja imaju ovu oznaku formira se poseban Obrazac OA-N.


U ovom tekstu