Unos relacija za službena putovanja

1. U meniju > Poslovanje > Službena potovanja > izberemo NOV.

2. Upišemo podatke o radniku i nalogu.

3. Pri unosu RELACIJA unesemo nove relacije, uređujemo i pregledamo izbrane relacije.

4. Za unos nove relacije, izberemo + Dodaj. Za pregled već unetih relacija izaberete dugme Pregled.

5. Upišemo lokaciju za početak puta i cilj.

6. Kliknemo Izračunaj put.

7. Program sam izračuna relaciju i prikaže put. Pritom prikaže broj kilometara u oba smera. Broj kilometara možemo urediti.

8. Sačuvaj

U ovom tekstu