Atipični PDV- podešavanje poreskog perioda ako je firma nije u sistemu PDV

Kada otvorimo novu organizaciju, određujemo osnovna podešavanja za obračun PDVa; da li smo u sistemu PDVa i kakav poreski period koristimo.

Ovo objašnjenje se odnosi na situaciju kada firma nije u sistemu PDV, ali imamo obavezu obračunavanja internog obračuna. 


Podaci se zapisuju u  Podešavanja organizacije > Periodi za PDV, označimo Atipični PDV 

 

 

Sada na primljenim računima imamo mogućnost obračuna internog obračuna. U podešavanju konkretnog rashodu potrebno je čekirati da je u pitanju interni obračun.

U Knjigovodstvo > Obračun PDV imamo mogućnost da kreiramo PDV obračun, pratimo unose koje kroz program pravimo.

Kada je PDV obračun završen i proveren potvrdimo ga, dobijemo XML i predamo poresku prijavu napravljenu u Minimax-u.

U ovom tekstu