Konačni primljen račun sa uračunatim avansom

Organizacija, koja je poreski obveznik, dobije konačni račun koji sadrži avans 

 1. Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi
 2. Kliknite na Nov.
 3. U padajućoj listi izaberite dobavljača.
 4. Unesite Datum prijema.
 5. Prepišite Datum računa
 6. Prepišite Datum pravljenja.
 7. Prepišite Datum dospeća.
 8. Prepišite Originalni broj.
 9. Prepišite Referencu, koja je sastavljena iz modela i poziva na broj.
 10. Prepišite Iznos računa, koji predstavlja iznos za plaćanje (ako je iznos računa jednak iznosu avansa unesite 0,00; ako je iznos računa veći od avansa, unesite razliku).

 


Dodavanje rashoda - račun je jednak avansu

 1. Iz padajuće liste Izaberite rashod, koji ima oznaku Avans. Morate izabrati istu vrstu rashoda, koji ste izabrali na računu za avans.
 2. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje avansa koje ste birali i na avansnom računu.
 3. Potom u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.
 4. Iznos osnove će se predložiti sa negativnim predznakom.
 5. Iznos PDV-a će se predložiti sa negativnim predznakom.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj red.

 

Primer: sa računom Vam dobavljač zaračunava usluge u vrednosti od 1.200,00 RSD sa PDV-om, na kom se nalazi avans u iznosu 1.200,00 RSD. Iznos računa (za plaćanje) je zato 0,00.

Dodavanje rashoda konačnog računa

 1. Iz padajuće liste Izaberite stvarni rashod računa.
 2. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje u gde treba da se prikaže konačni račun. 
 3. Predlaže se Iznos osnove, koji predstavlja iznos celog izabranog rashoda. Po potrebi ga popravite.
 4. Predlaže se  Iznos PDV-a,  koji predstavlja iznos PDV-a izabranog rashoda. Po potrebi ga popravite.
 5. Kliknite Sačuvaj red
 6. Kliknite na Potvrdi

 

Račun se u poreske evidencije neće upisati, jer je celi PDV obračunat sa primljenim računom za pretplatu (avansnim računom).


Dodavanje rashoda - račun je viši od avansa:

 1. Iz padajuće liste Izaberite rashod, koji je označen kao AvansMorate izabrati istu vrstu rashoda kao i na računu za pretplatu (avansnom računu).
 2. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje u gde treba da se prikaže konačni račun. 
 3. Unesite Iznos osnove sa negativnim predznakom.
 4. Unesite Iznos PDV-a sa negativnim predznakom.
 5. Ili u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj red.

Primer: sa računom Vam dobavljač pored avansa, zaračunava i usluge u vrednosti od 1.200,00 RSD sa PDV-om. Iznos računa (za plaćanje) je zato 1.200,00 RSD.

5. Iz padajuće liste Izaberite trošak odnosno, rashod kojim ćete ga proknjižiti.

6. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje konačnog računa

7. Unesite CEO iznos osnove izabranog rashoda iz računa.

8. Unesite CEO iznos PDV-a.

9. Kliknite Sačuvaj red.

10. Kliknite Potvrdi.

U poresku evidenciju će se upisati samo deo računa za razliku nad pretplatom. Pretplata je u poreske evidencije zapisana sa primljenom računom za pretplatu.

U ovom tekstu