Konačni primljen račun sa uračunatim avansom

Organizacija, koja je poreski obveznik, dobije konačni račun koji sadrži avans 

 1. Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi
 2. Kliknite na Nov.
 3. U padajućoj listi izaberite dobavljača.
 4. Unesite Datum računa.
 5. Prepišite Datum prometa
 6. Prepišite Datum prijema.
 7. Prepišite Datum dospeća.
 8. Prepišite Originalni broj.
 9. Prepišite Iznos računa, koji predstavlja iznos za plaćanje 
  (ako je iznos računa jednak iznosu avansa unesite 0,00; ako je iznos računa veći od avansa, unesite razliku).

Dodavanje rashoda - konačni račun je jednak avansu

 1. Putem opcije +Nov rashod potrebno je odabrati Vrstu rashoda: Redovan rashod i čekirati oznaku Avans.
   Morate izabrati istu vrstu rashoda, koji ste izabrali na računu za avans.
 2. U polje POPDVa unesete polje avansa koje ste birali i na avansnom računu.
 3. Potom u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.
 4. Iznos osnove će se predložiti sa negativnim predznakom.
 5. Iznos PDV-a će se predložiti sa negativnim predznakom.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 

Primer:  konačni račun jednak je avansnom i iz tog razloga iznos računa (za plaćanje) je 0,00. Iznos na redu avansa jednak je iznosu na redu fakturisane usluge.

Dodavanje rashoda konačnog računa

 1. Putem opcije + Nov rashod dodajemo rashod odgovarajuć konačnoj fakturi.
 2. U polje POPDVa unesete polje gde treba da se prikaže konačni račun. 
 3. Predlaže se Iznos osnove, koji predstavlja iznos celog izabranog rashoda. Po potrebi ga popravite.
 4. Predlaže se  Iznos PDV-a,  koji predstavlja iznos PDV-a izabranog rashoda. Po potrebi ga popravite.
 5. Kliknite Sačuvaj
 6. Kliknite na Potvrdi

 

Račun se u poreske evidencije neće upisati, jer je celi PDV obračunat sa primljenim računom za pretplatu (avansnim računom).


Dodavanje rashoda - račun je viši od avansa:

 1. Putem opcije +Nov rashod dodajete rashod, koji je označen kao Avans
  Morate izabrati istu vrstu rashoda kao i na računu za pretplatu (avansnom računu).
 2. U polje POPDVa unesete polje u gde treba da se prikaže konačni račun. 
 3. Unesite Iznos osnove sa negativnim predznakom.
 4. Unesite Iznos PDV-a sa negativnim predznakom.
 5. Ili u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj red.

Primer: konačni račun je veći od avansnog i iz tog razloga iznos računa (za plaćanje) je razlika. Iznos na redu avansa manji je od iznosa na redu fakturisane usluge.

5. Zatim putem opcije +Nov rashod Izaberite trošak odnosno, rashod kojim ćete ga proknjižiti.

6. U polje POPDV unesete polje konačnog računa

7. Unesite CEO iznos osnove izabranog rashoda iz računa.

8. Unesite CEO iznos PDV-a.

9. Kliknite Sačuvaj red.

10. Kliknite Potvrdi.

U poresku evidenciju će se upisati samo deo računa za razliku nad pretplatom. Pretplata je u poreske evidencije zapisana sa primljenom računom za pretplatu.

U ovom tekstu