Obračun DLP

Druga lična primanja su oporezive isplate, koje ne spadaju u redovan rad. Namenjena su ostalim saradnicima po ugovoru. U ovom delu možete pogledati kako u tri koraka obračunati različite vrste DLP. Neki od ovih obračuna su zakup, ugovor o delu, autorski honorari, dopunski rad, naknada za članove UO...