Izmena podešavanja za knjiženje proizvodnje za korisnike koji su otvorili organizacije pre decebra 2019

Sve organizacije koje koriste proizvodnju kroz radne naloge, zbog izmena u knjiženjima koje su puštene potrebno je da :

  • Na podešavanju artikla provere konto zaliha  - da bi knjiženje bilo na klasi 9 potrebno je za Gotov proizvod izabrati konto 9600 -proizvod a za Poluproizvod konto 9580 -Poluproizvodi
  • Kroz Šifarnici >Automatska konta >


  1. naći automatski konto 6000 -Prihodi od prodaje robe matičnim pravnim licima na domaćem tržištu sa  i kroz opciju <Uredi> zameniti ga sa kontom 9500 -Materijal za izradu:

     2. naći automatski konto 9800 - Troškovi prodatih gotovih proizvoda sa šifrom <PrenetProizvodUZalihe> i zameniti ga kontom   9500 - Materijal za izradu

Nakon izvršenih ovih izmena organizacije otvorene pre decembra 2019-e godine i nakon tog datuma imaju isto knjiženje proizvodnje koje možete pogledati na Linku.

U ovom tekstu