Avansni i konačni račun po članu 10

Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne knjižimo da zatvaramo dobavljača nego na avans! (150)


Zaglavlje računa unosimo identično kao i za svaki drugi račun... 

 


Dodavanje rashoda

 

Iz padajuće liste Izaberemo rashod (sa kontom grupe 15) u zavisnosti od vrste avansa i visine PDV-a. OBAVEZNO da je DA kod internog obračuna.

Ako u listi nemamo odgovarajući rashod, možemo ga dodati klikom na dugme Nov:

- obavezno mora imati oznaku da je u pitanju Avans

- obavezno mora imati oznaku Interni obračun

 

Kao na slici odaberemo rashod. 

 

 

Unesemo pregled obračuna PDV-a.

Proverimo Iznos osnove izabranog rashoda i PDV.
Program nudi datume za PDV, definišemo ih kako nam odgovara.
 

Kliknemo Sačuvaj red.

Kliknemo Potvrdi.

     


Avans- Konačni primljen račun sa uračunatim avansom po članu 10

 

Organizacija, koja je poreski obveznik, dobije konačni račun koji sadrži avans po članu 10

 1. Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi
 2. Kliknite na Nov.
 3. U padajućoj listi izaberite dobavljača.
 4. Unesite Datum prijema.
 5. Prepišite Datum računa
 6. Prepišite Datum pravljenja.
 7. Prepišite Datum dospeća.
 8. Prepišite Originalni broj.
 9. Prepišite Referencu, koja je sastavljena iz modela i poziva na broj.
 10. Prepišite Iznos računa, koji predstavlja iznos za plaćanje 

 Ako je iznos računa manji ili jednak iznosu avansa, unesite 0,00. Ako je iznos računa veći od avansa, unesite samo razliku za uplatu.

Dodavanje rashoda - račun je jednak avansu

 1. Iz padajuće liste Izaberite rashod, koji ima oznaku Avans. Morate izabrati istu vrstu rashoda, koji ste izabrali na računu za avans.
 2. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje avansa koje ste birali i na avansnom računu.
 3. Potom u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.
 4. Iznos osnove će se predložiti sa negativnim predznakom.
 5. Iznos PDV-a će se predložiti sa negativnim predznakom.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj red.

 

Primer: sa računom Vam dobavljač zaračunava usluge u vrednosti od 3000,00 RSD sa PDV-om, na kom se nalazi avans u iznosu 3000,00 RSD. Iznos računa (za plaćanje) je zato 0,00.

Dodavanje rashoda konačnog računa

 1. Iz padajuće liste Izaberite stvarni rashod računa.
 2. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje avansa koje ste birali i na avansnom računu.
 3. Predlaže se Iznos osnove, koji predstavlja iznos celog izabranog rashoda. Po potrebi ga popravite.
 4. Predlaže se  Iznos PDV-a,  koji predstavlja iznos PDV-a izabranog rashoda. Po potrebi ga popravite.
 5. Kliknite Sačuvaj red
 6. Kliknite na Potvrdi

 

 

Račun se u poreske evidencije upisuje samo osnovica bez PDV jer je ceo PDV obračunat sa primljenim računom za pretplatu (avansnim računom).

 

Dodavanje rashoda - račun je viši od avansa:

 1. Iz padajuće liste Izaberite rashod, koji je označen kao AvansMorate izabrati istu vrstu rashoda kao i na računu za pretplatu (avansnom računu).
 2. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje avansa koje ste birali i na avansnom računu.
 3. Unesite Iznos osnove sa negativnim predznakom.
 4. Unesite Iznos PDV-a sa negativnim predznakom.
 5. Ili u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj red.

 

Primer: sa računom Vam dobavljač zaračunava vrednost od 6000,00 RSD sa PDV-om, na kojem se nalazi i pretplata 5000,00 RSD. Iznos računa (za plaćanje) je zato 1000,00 RSD.

7. Iz padajuće liste Izaberite trošak odnosno, rashod kojim ćete ga proknjižiti, OBAVEZNO da je sa štikliranim internim obračunom. 
8. U polje pregled obračuna PDV-a unesete polje konačnog računa
9. Unesite CEO iznos osnove izabranog rashoda iz računa.
10. Unesite CEO iznos PDV-a.

9. Kliknite Sačuvaj red.
10. Kliknite Potvrdi.

U poresku evidenciju će se upisati samo deo računa za razliku nad pretplatom. Pretplate Pretplata je u poreske evidencije zapisana sa primljenom računom za pretplatu.

 

Ako u listi nemamo odgovarajući rashod, možemo ga dodati klikom na dugme Nov.

U ovom tekstu