DocumentNumbering (Numeracija)

Uputstvo se odnosi na prenos podataka o numeraciji dokumenata preko API interfejsa.


Uputstvo: RS: Numeracija dokumenata
API dokumentacija: https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/DocumentNumbering
Kratak opis: Omogućeno je čitanje numeracije dokumenata


DocumentNumbering - podaci o numeraciji dokumenata

DocumentNumbering

Podatak

Opis

Document

Oznaka dokumenta:

  • IR – numeracija za izdate račine
  • PD – numeracija za predračune
  • PR – numeracija za primljene račune

Code

Šifra numeracije

Name

Naziv numeracije

ReferenceNumber

Broj za referencu

Default

Predlaže se:

  • D - da.
  • N - ne.U ovom tekstu