Napomene uz FI - tačka 10 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

10.  Finansijski prihodi i rashodi (AOP 1027 I AOP 1032)


Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo ukupne finansijske prihode u visini od AOP 1027 RSD, a ostvarilo ukupno finansijskih rashoda u visini od AOP 1032 RSD.

Društvo je u prethodnoj godini ostvarilo ukupne finansijske prihode u visini od AOP 1027 RSD a ostvarilo ukupno finansijskih rashoda u visini odAOP 1032 RSD.


10.1   Finansijski prihodi    (AOP 1027)


Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo finansijske prihode u visini od AOP 1027 RSD.

Finansijski prihodi društva se sastoje od sledećih vrsta prihoda:


AOP/KONTO

Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica

Potražuje 660

Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica

Potražuje 661

Prihodi od kamata (od trećih lica)

Potražuje 662

Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima)

Potražuje 663

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)

Potražuje 664

Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata

Potražuje 665

Ostali finansijski prihodi

Potražuje 669

UKUPNO

010.2  Finansijski rashodi (AOP 1032)


Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo finansijske rashode u visini od AOP 1032 RSD.

Financijski rashodi društva se sastoje od sledećih vrsta rashoda:


AOP/KONTO

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima

Duguje 560

Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima

Duguje 561

Rashodi kamata (prema trećim licima)

AOP 1034

Negativne kursne razlike (prema trećim licima)

Duguje 563

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)

Duguje 564

Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata

Duguje 565

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobu-hvatnog dobitka

Duguje 566

Ostali finansijski rashodi

Duguje 569

UKUPNO

0

                          


Grafički prikaz:

         

U ovom tekstu