Dodatak za minuli rad

Putem sledećih podešavanja program će uračunavati dodatak za minuli rad:

 

Šifarnici > Radnici

1. Kliknemo na ime i prezime radnika.

2. Izaberemo Uredi.
 

Moraju biti ispunjeni sledeći podaci:

Za minuli rad:

  • Datum početka sadašnjeg zaposlenja i
  • Minuli rad pre zaposlenja.

U polju Uračunaj radni staž i stalnost mora biti kvačica.


 

Obračun plate

Na prvom koraku obračuna plata izaberemo Uredi > Osnovni podaci.

Naknade (odmor, bolovanja) iz mesečnog proseka: Na prvom koraku obračuna plata označavamo broj meseci od kog program da preračuna prosek za minuli rad (redovan rad+naknade).
% dodatka za minuli rad: podatak mora biti popunjen (program predlaže 0,4%)


Dodatno možete odrediti da li da se radni staž i datum zapošljavanje ispiše na platnoj listi:
U polju Ispis radnog staža i datuma zapošljavanja (platna lista): mora biti kvačica.

U ovom tekstu