Štampanje kartice konta

 Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Kartica konta:

Datum od …. do - obavezni podaci. Unesemo datum naloga za knjiženje.

Datum za PDV od .. do - nisu obavezni podaci.

Konto: Ovaj podatak je obavezan:

Čekiramo za koji konto želimo karticu:

  •  ako upišemo broj konta, dobićemo podatke isključivo za taj konto (na primer 1200),
  • ako upišemo broj konta i zvezdicu, dobićemo podatke za analitička konta (na primer 1600* za 1600, 16001, 16002…).
     

 Analitika: izaberemo je ako želimo ispis za određenu analitiku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve analitike.

 Stranka: izaberemo je ako želimo ispis za određenu stranku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve stranke.

 Valuta: ako je izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranu valutu. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve valute.

 Radnik: ako ga izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranog radnika. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve radnike.

 Samo potvrđeni: izaberemo ako želimo da se ispišu samo potvrđeni nalozi za knjiženje, u suprotnom ispisaće se podaci i iz nacrta naloga za knjiženje.

Odštampana ukupna suma: na kraju je zbir svih redova, koji se nalaze na ispisu.

Svaka kartica na svojoj strani: izaberemo ako želimo da se kartica za svaki konto ispiše na novoj stranici.


Nakon unosa podataka u polja za pretragu kliknemo na <Odštampaj> i dobijamo štampu kartice na osnovu pretrage:
U ovom tekstu