Štampanje kartice konta

1. Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Kartica konta.

2. Datum od …. do - obavezni podaci. Unesemo datum naloga za knjiženje.

3. Datum za PDV od .. do - nisu obavezni podaci.

4. Konto:

  •  ako ostavimo polje prazno, dobićemo podatke za sva konta,
  •  ako upišemo broj konta, dobićemo podatke isključivo za taj konto (na primer 1200),
  • ako upišemo broj konta i zvezdicu, dobićemo podatke za analitička konta (na primer 1600* za 1600, 16001, 16002…).
     

5. Analitika: izaberemo je ako želimo ispis za određenu analitiku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve analitike.

6. Stranka: izaberemo je ako želimo ispis za određenu stranku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve stranke.

7. Valuta: ako je izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranu valutu. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve valute.

8. Radnik: ako ga izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranog radnika. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve radnike.

9. Samo potvrđeni: izaberemo ako želimo da se ispišu samo potvrđeni nalozi za knjiženje, u suprotnom ispisaće se podaci i iz nacrta naloga za knjiženje.

10. Svaka kartica na svojoj strani: izaberemo ako želimo da se kartica za svaki konto ispiše na novoj stranici.

11. Odštampana ukupna suma: na kraju je zbir svih redova, koji se nalaze na ispisu.

U ovom tekstu