Unos članarina

Program Minimax omogućava evidenciju Članarina koje se plaćaju udruženjima, komorama, itd...

 • Idemo u Šifarnici >Radnici
 • Kliknemo na dugme Članarine i potom na dugme Nov.
 • Naziv - unesemo proizvoljan naziv evidentirane članarine
 • Stranka - iz šifarnika stranaka izaberemo stranku kojoj se plaća članarina. Ukoliko tu stranku nemamo u šifarniku, možemo je otvoriti klikom na ikonicu sa znakom + .
 • Datum početka - izaberemo datum početka plaćanja članarine
 • Datum kraja - ukoliko nam je datum poznat, unesemo datum kraja obračuna članarine.
 • Račun stranke - izaberemo tekući račun koji je unet kod stranke, na koji se uplaćuje članarina.
 • Svrha - upišemo svrhu za uplatu članarine.
 • Model i poziv na broj - upišemo podatke neophodne za plaćanje članarine
 • Unos radnika - klikom na dugme Nov unosimo podatke o radniku za obračun članarine.

 • Radnik - izaberemo radnika iz padajuće liste
 • Članarinu plaća poslodavac - ovo polje označimo ukoliko troškovi članarine idu na teret poslodavca
 • Iznos članarine:
  • Iznos - unesemo novčani iznos članarine koja se plaća
  • % od bruto plate - izaberemo i unesemo procenat od bruto koji se uplaćuje na ime članarine
 • Članarinu plaća zaposleni - ovo polje označimo ukoliko troškovi članarine idu na teret zaposlenog
 • Konto troška - ovo je vidljivo samo ako imamo izabrano da članarinu plaća poslodavac. Možemo izabrati na koji konto želimo da nam se knjiži trošak.
 • Klikom na dugme Sačuvaj završavamo unos podataka o tom radnik
U ovom tekstu