Ograničavanje prava korisnicima

Ukoliko želimo da ograničimo prava za obradu i pregled podataka korisnicima pretplatnika, to  možemo urediti na početnoj strani u Prečicama izaberemo Korisnici, potom kod željenog korisnika kliknemo na "Organizacije" na pregledu svih korisnika:


Otvoriće se pregled organizacije, gde unutar pregleda za svaku organizaciju možemo da uredimo "Prava":

Nakon klika na "Prava", otvoriće se spisak prava, gde možemo pomoću dugmeta "Uredi" da odredimo prava za pregled i obradu podataka unutar izabrane organizacije.

U ovom tekstu