Primljeni računi - povezivanje redova e-fakture sa rashodima

Ova opcija je naredni korak, koji je preduslov za uvoz kalkulacija sa eračuna. Program će predložiti artikle sa efakture rasporediti prema stopi PDV-a i združiti na jedan rashod.

Da bi korisnik imao ovu opciju potrebno je da pri pokretanju modula primljenih računa čekira prenos redova iz eRačuna:

Ili ako je modul već pokrenut da se u Podešavanju organizacije > Organizacija > Uredi > U delu primljeni računi da se čekira opcija prenos redova iz eRačuna > Sačuvaj

Napomena: Preduslov je da sam dobavljač na fakturi ima šifre artikla da bi se predlagao rashod na računu u Minimaxu.

Pri prvom uvozu efakture, program će ostaviti prazno polje za rashod:

Uređujemo rashode i unosimo konto, a program sam predlaže stopu PDv-a:

Kada potvrdimo račun, program će zapamtiti da smo za ove šifre artikala od dobavljača koristili ovaj konto rashoda.

Pri sledećem unosu primljenog računa za ove artikle, predlagaće konto, PDV i polje za obračun PDV-a.

Na ovom računu imamo uslugu prevoza koja nije bila na prethodnom računu i za nju možemo definisati poseban rashod ili je prispojiti već predloženom rashodu sa odgovarajućom stopom PDV-a:

Kliknemo na spajalicu u redu naziva artikla:

I prevlačimo red artikla koji je sada na vrhu do rashoda sa stopom PDV-a koja nam je potrebna:

Sada je ovaj artikal u odgovarajućem rashodu i može se obrisati prazan red rashoda na označen crveni x:

Potvrdimo račun.


Napomena:

Pri dodavanju rashoda možemo i odčekirati neke artikle kako ne bi bili na konkretnom rashodu:

Pa kada kliknemo na opciju nov rashod dobijamo opciju da ih čekiramo i dodamo na drugi odgovarajući konto


U ovom tekstu