Napomene uz finansijske izveštaje

Kroz Knjigovodstvo> Godišnje obrade, na koraku <Napomene uz FI> dobijemo predlog Napomena uz finansijske izveštaje:

Na ovom koraku pruža se mogućnost formiranja napomena uz finansijske izveštaje kao word dokumenta, koji se može uređivati.

Ovaj model napomena namenjen je mikro pravnim licima - privredna društva ali verujemo da će uz određena prilagođavanja biti od koristi i većim privrednim društvima.

Bitno je napomenuti da ovaj model napomena služi kao pomoć pri sastavljanju napomena za konkretnog obveznika, odnosno da nije reč o sveobuhvatnim napomenama koje bi u svakim situacijama i svim korisnicima potpuno ispunilo sve regulatorne zahteve. 

U napomenama su obuhvaćeni podaci za tekuću i prethodnu godinu izraženi u hiljadama RSD.

Napomene sadrže sledeće tačke:

1. Podaci o privrednom društvu > iz podešavanja organizacije povuku se podaci koji su uneti, ostale podatke je potrebno dopuniti .

2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja > ovaj deo je opisni i sadrži sledeće podtačke:

2.1 Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja (Zakonska regulativa)

2.2  Uporedni podaci

2.3  Preračunavanje stranih valuta > opis postupka preračunavanja. Za sve strane novčane jedinice koje su korišćene u programu, dobijamo kurs na 31.12. tekuće i prethodne godine (za EUR , čak i kad nema knjiženja).

2.4 Primena pretpostavke stalnosti poslovanja

2.5 Promene u računovodstvenim politikama

2.6 Računovodstvena metoda


3. Pregled značajnih računovodstvenih politika > navedene su osnovne računovodstvene politike, koje korisnik treba da prilagodi svojim politikama ukoliko je potrebno. Ovaj deo je opisni i sadrži sledeće podatke:

3.1 Nematerijalna imovina, nekretnine, postrojenja i oprema - opis načina priznavanja. Pojedinačnu najnižu vrednost za kapitalizaciju osnovnog sredstva unosimo ručno u zavisnosti od pojedinačne politike firme.

Ovde dobijamo listu korišćenih amortizacionih grupa u modulu osnovih sredstava.

3.2 Investicione nekretnine

3.3 Biološka sredstva

3.4 Zalihe

3.5 Finansijski instrumenti

3.6 Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja

3.7  Kapital

3. 8 Obaveze

3.9 Rezervisanja

3.10 Primanja zaposlenih

3.11 Porez na dobit > automatski se povlači stopa poreza na dobit 15%, ovaj podatak je potrebno izmeniti kada su napomene za preduzetnika.

3.12 Poslovni prihodi i rashodi

3.13 Finansijski prihodi i rashodi

3.14 Ostali prihodi i rashodi

4. Ispravka naknadno ustanovljenih računovodstvenih grešaka

5. Ključne računovodstvene procene i rasuđivanja

6. Aktiva > detaljan način prikazivanja podataka možete pogledati na Linku.

7.Pasiva > detaljan način prikazivanja podataka možete pogledati na Linku.

8. Usaglašavanje potreživanja i obaveza

9. Poslovni prihodi i rashodi > detaljan način prikazivanja podataka možete pogledati na Linku.

10. Finansijski prihodi i rashodi > detaljan način prikazivanja podataka možete pogledati na Linku.

11. Ostali prihodi i rashodi > iznosi sa pozicija BU : AOP 1039+1041 i AOP 1040+1042 i grafički prikaz:

12. Rezultat poslovanja pre oporezivanja > iznosi sa pozicija BU : AOP1049 ili AOP 1050 (koji je popunjen)

13. Porez na dobit > automatski se povlači stopa poreza na dobit 15%, ovaj podatak je potrebno izmeniti kada su napomene za preduzetnika. 

Podatak o iznosu poreza na dobit, koji će se ovde pojaviti, se unosi na Godišnjim obradama na koraku <Knjiženje poslovnog rezultata>:


14. Rezultat poslovanja perioda> iznosi sa pozicija BU : AOP1055 ili AOP 1056 (koji je popunjen) i grafički prikaz:

15. Potencijalne obaveze

16. Događaji nakon datuma bilansa

17. Odobrenje finansijskih izveštaja:U ovom tekstu