Unos primljenog računa

U meniju Poslovanje izaberemo Primljeni računi. Otvoriće se nov prozor u kome podešavamo rad u modulu primljenih računa.

Kada unesemo dane za dospeće i odaberemo odakle da se rashodi prepišu- kliknemo na Potvrdi.

Kliknemo na Nov. Otvoriće se prozor za unos primljenog računa.

Možemo unositi samo račune za nezaključeni poreski period (ako smo u sistemu PDV-a).

Do momenta slanja obračuna PDV-a u Poresku Upravu možemo otkazati obračun i naknadno uneti ili ispraviti primljene račune, potom ponovo uraditi obračun PDV-a.


Prozor za unos primljenog računa je podeljen na dva glavna dela, i to na:

  • zaglavlje računa, gde si osnovni podaci primljenog računa (dobavljač, datumi, broj računa...) i
  • obračunske podatke, koje unosimo kao rashode (osnovica i PDV)

Ako unosimo račun od dobavljača za kojeg smo knjižili makar jedan primljeni račun, neki podaci će se predlagati iz prethodno unetog računa, između ostalog i prvi rashod prethodnog računa tog dobavljača.

 

Unos zaglavlja računa

podaci označeni sa  su obavezni

1. Broj računa: taj podatak moramo uneti samo prilikom unošenja prvog računa, unesite prvi sledeći broj u odnosu na dosadašnje numerisanje primljenih računa. Sve naredne primljene račune će program automatski numerisati u okviru poslovne godine, po datumu izrade, i njih ne možemo menjati.
Za primljene račune možemo odrediti više knjiga, koje će se odvojeno numerisati. Ako to uradimo u Podešavanjima numerisanja dokumenata, prilikom unosa primljenog računa pojaviće se dodatno polje za izbor kjnige primljenih računa.

2. Dobavljač: izaberemo ga iz padajućeg menija (taj podatak se prenosi u stavke obaveze, za potrebe PDV i kao primalac naloga za plaćanje).
Podatke o dobavljaču možemo menjati pomoću ikonice olovka, isto tako možemo uneti i novog dobavljača pomoću ikonice + bez zatvaranja prozora za unos primljenog računa.

3. Datum računa: taj podatak se prikazuje u Knjizi PDV-a za iznos primljenog računa, ali ne ulazi u obračun PDV-a.

4. Datum prometa: taj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i prenosi se u stavke obaveze.

5. Datum dospeća: taj podatak se prenosi u stavke obaveze i na nalog za plaćanja.
Ovde možemo uneti broj dana i program će datumu računa dodati određeni broj dana i upisati u polje datum dospeća.

6. Datum prijema: taj podatak određuje poreski period u knjizi PDV-a i knjiženje u obračunu PDV-a

7. Iznos: predstavlja iznos za plaćanje, osim kod računa za dati avans gde predstavlja iznos računa.

8. Valuta: Taj podatak se prenosi u stavke obaveze prema dobavljaču. Predlaže se na osnovu podešavanja određenog dobavljača, gde se određuje valuta.
U slučaju da nije u pitanju domaća valuta, prilikom unosa primljenog računa pojaviće se polje sa predloženim kursom (srednji kurs NBS) i preračunati iznos u domaćoj valuti na datum izrade računa.

9. Broj fakture: prepišite ga iz opštih podataka primljenog računa (taj podatak se prenosi u opis naloga za knjiženje, u knjiženja i na nalog za plaćanje). Ako želite da imate dodatni opis u opisu naloga za knjiženje, možete ga upisati pored broja dobavljača.

10. Referenca: Prepišite je iz opštih podataka primljenog računa, sastoji se iz modela i poziva na broj (taj podataka se prenosi u knjiženje obaveze i na nalog za plaćanje).

11. Plaćanje - postoje sledeće opcije:

  • Nalog za plaćanje: automatski će se napraviti nalog za aplaćanje.
  • Nema naloga za plaćanje: neće se napraviti nalog za plaćanje.
  • Platio radnik: sa spiska izaberite radnika i napraviće se knjiženje obaveze prema tom radniku. Radnike unosite i uređujete u Šifarnici > Radnici.
  • Drugim računom: sa spiska izaberite račun kojim je izmirena obaveza (na primer plaćanje računa za troškove koji su plaćeni kreditnom karticom).
  • Blagajna: sa spiska izaberemo vrstu odliva blagajne i upišemo datum. Nakon potvrđivanja računa automatski će se napraviti odliv blagajne i istovremeno će se zatvoriti obaveza.

 


Unos rashoda

Rashodi utiču na knjiženje primljenih računa i određuje kako će se neki primljen račun evidentirati u računovodstvene i poreske evidencije. 

Njima želimo da pojednostavimo i omogućimo unos računa nekome ko nije stručni računovođa (na primer preduzetniku).

Sistem nudi veliki broj rashoda,  koje možemo prilagoditi svojim potrebama (promenimo konto knjiženja, podešavanja za PDV, preimenujemo ga, otvaramo nove rashode ili brišemo postojeće).
 

1. Rashod: iz padajućeg menija izaberemo rashod, tako što ćemo u polje uneti početak imena rashoda (na primer »troš« za potrošni materijal) ili konto (na primer 531).

 

3. Vrsta obračuna PDV: obavezno polje koje popunjavamo da bi se ovaj rashod pojavio u POPDV obrascu. Podatak se vezuje za rashod, svaki rashod računa može biti u drugom polju POPDV.

4. Analitika: Podatak utiče na knjiženje. Polje će se prikazati samo ako izabrani konto dozvoljava ili zahteva analitiku (podešavanja konta) i imamo makar jedna unos u šifrarniku analitika.

5. Radnik: Ovaj podatak utiče na knjiženjaPolje će se prikazati samo ako izabrani konto dozvoljava ili zahteva unos radnika
Podatke o radniku možete urediti preko dugmeta Detaljno ili dodate novog radnika preko dugmeta Nov.

6. Nalog za knjiženje: vezu možete izabrati ako imate knjigu P-RAČ i kada imate nalog za knjiženje, na koji je knjižen PR za uvezenu robu (taj podatak utiče na knjiženje).

7. Osnova: iznos osnove se predlaže (računa) iz podatka o iznosu računa i stopi PDV-a na izabranom računu. Po potrebi možete popraviti iznos.
U slučaju da organizacija nije poreski obveznik, upisujete iznos sa PDV-om (taj podatak utiče na knjiženje rashoda).

8. Iznos PDV-a: predlaže (računa) se iz osnove i stope PDV-a na izabranom rashodu. Iznos po potrebi možete popraviti (taj podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV).

9. Kliknemo Sačuvaj red.

Po istom postupku unosite sve različite rashode na istom primljenom računu.

Po završetku unosa podataka primljenog računa uz pomoć dugmadi možete:

  • Sačuvate primljeni račun (dugme Sačuvaj): koristimo ga kada primljen račun nije završen. Čuvanje primljenog računa će napraviti Nacrt računa, što znači da neće biti formiran zapis u dvojnom knjigovodstvu i KPR i PPPDV. Nacrt računa će imati isti broj kao što bi imao i potvrđeni račun.
  • Otkažemo unos primljenog računa (dugme Otkaži): izgubiće se sve promene na primljenom računu.
  • Potvrdimo primljeni račun (dugme Potvrdi): program će napraviti nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu, zapis u knjigu PDV-a kao i nalog za plaćanje (ako je izabran).

 

Napomene: služe kao Vaše lične napomene i ne pojavljuju se na računu. Prvih 20 karaktera su vidljivi na osnovnom pregledu primljenih računa.

Prilozi: Primljenom računu možete priložiti sliku dokumenta.

U ovom tekstu