Knjižno odobrenje - upisivanje u poresku evidenciju

Ako prodavac izdaje kupcu Knjižno odobrenje kojim koriguje - umanjuje svoje potraživanje od kupca na osnovu odobrenog popusta. Izdavanjem knjižnog odobrenja dolazi do izmene osnovice PDV iz računa. Da bi prodavac mogao da umanji PDV koji je u računu iskazao, potrebno je da kupac dobije izjašnjenje o smanjenju prethodnog poreza koji je koristio. Tek nakon prijema overenog obaveštenja od strane kupca, prodavac može umanjiti svoju poresku obavezu.

U skladu sa tim nakon potvrđivanja izdatog knjižnog odobrenja ne upisuje se podatak o Datumu za PDV.

Da bi se umanjenje osnovice videlo u poreskim knjigama, neophodno je da na nalogu za knjiženje upišemo DATUM za PDV.


Jednostavnim klikom na dugme potvrdi program nudi sistemski taj datum a mi menjamo na onaj koji nama treba i potvrdimo.


 

U ovom tekstu