OS- Nabavljanje novog osnovnog sredstva u toku godine

Ako za ovo osnovno sredstvo imamo račun od dobavljača preko primljenog računa i unosimo OS.

Poslovanje > Primljeni računi > Nov... Unesemo zaglavlje računa kao za sve druge primljene račune.


Dodavanje rashoda.

Osnovna sredstva uvek unosimo preko prelaznih konta OS u pripremi (npr. 027).

Putem opcije + Nov rashod biramo:

 • Vrsta rashoda: Osnovna sredstva

Nakon izbora vrste rashoda, otvoriće se polje za povezivanje sa Osnovnim sredstvom.

2. Klikom na znak + dodajemo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava.

3. Popunjavamo redom (ili pronalazimo određena polja već popunjena):

 • Inventarni broj: redni broj OS
 • Naziv: ime tog OS
 • Datum dobijanja: datum nabavke
 • Dobavljač: upišemo ko je dobavljač
 • Dokumenta o nabavci: broj fakture i broj PR u Minimax-u
 • Amortizaciona grupa: odaberemo od postojećih, a ako nam ne odgovaraju- napravimo novu na znak +
 • % amortizacije: upiše sam program na osnovu odabrane amortizacione grupe
 • Lokacija: gde je locirano OS
 • Količina: broj OS
 • Opis: opis OS

Napomena: nabavnu vrednost nije potrebno uneti, jer će se prepisati sa računa, pa bismo na taj način duplirali podatak.

Kliknemo na Sačuvaj i Minimax nas vrati nazad u primljeni račun.

4. Proverimo osnovicu izabranog rashoda i PDV. Ako imamo više OS, unosimo ih posebno, lakše je zbog praćenja amortizacije, onda promenimo iznos osnovice u visinu osnovice za to OS

5. Odaberemo Nešto od ponuđenih opcija Prenos u upotrebu:

6. Kliknemo na Sačuvaj.

7. Račun potvrdimo.


Šta se dogodi sa tim osnovnim sredstvom?

Napravi se nalog za knjiženje u primljenom računu sa dobavljačem, PDV-om i kontom OS u pripremi (npr.027),  u Osnovnim sredstvima kad odaberemo ovo OS u delu Promet imamo dva knjiženja, jedno je primljeni račun koji smo već videli a drugo je preknjižavanje sa konta u pripremi na konto koji je amortizacionom grupom određen, naravno ako smo rekli da ide odmah u upotrebu.

U ovom tekstu