Prenos sredstava (prvi put) u upotrebu

Sredstvo možemo davati u upotrebu ili ne:

  • ako prilikom knjiženja primljenog računa za osnovno sredstvo izaberemo Odmah u upotrebu 

ili

  • ako prilikom knjiženja primljenog računa odaberemo da Ne ide odmah u upotrebu (onda ga stavljamo u upotrebu kasnije u modulu Osnovna sredstva)

 

Pregled sredstava, koja nisu data u upotrebu

U meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva klikom na dugme Prvi put u upotrebu dobijamo pregled osnovnih sredstava koja još uvek nisu data u upotrebu.

 

U upotrebu na osnovim sredstvima

U polju U upotrebu kvačicom označavamo osnovna sredstva koja ćemo dati u upotrebu istog dana, upišemo datum i kliknemo na dugme "U upotrebi".

 

Knjiženje prometa Prvi put u upotrebu

U oba primera (knjiženjem primljenom računa ili klikom na Prvu put u upotrebu) program automatski pravi nalog za knjiženje kojim prenosi nabavnu vrednost sa konta u izgradnji na konto nabavne vrednosti, koja je određena na amortizacionoj grupi svakog osnovnog sredstva.

Na osnovnim sredstvima se napravi zapis i promet Prvi put u upotrebu sa vezom na automatski napravljen nalog za knjiženje (klik na dugme Promet: Knjigovodstvo/OS/odaberemo OS/Promet)

Knjigovodstvo > Osnovna sredstva

Izaberemo osnovno sredstvo i kliknemo na dugme Promet.

Vrsta prometa se naziva Prvi put u upotrebu.

 

Brisanje prometa Prvi put u upotrebu

Na svakom sredstvu u registru možemo brisati promet.

Na kraju reda prometa je veza ka nalog za knjiženje i znak za brisanje prometa.

Brisanje prometa "Prvi put u upotrebu" ne utiče na već knjižene obračune amortizacije.
 

Savet

Ako radimo periodične obračune amortizacije, sledeći obračun amortizacije će napraviti određene ispravke (storniranja) u sledećem obračunskom periodu, ali preporučujemo da nakon brisanja prometa Prvi put u upotrebu napravite obračune amortizacije u kom je to sredstvo bilo uračunato.

Na ovaj način će podaci biti proknjiženi u odgovarajućem periodu, što je posebno važno kada su u pitanju osnovna sredstva većih vrednosti.

 

U ovom tekstu