Unos bonusa ili drugog dodatka kao i drugog odbitka - Unos Vrste obračuna koje nema u padajućoj listi na 2.koraku plate

Kako se nekada može u obračunu desiti da nam zafali baš vrsta obračuna nazvana onako kako nama treba- a Minimax je nema, ostavili smo Ostale dodatke i Odbitak kao dve mogućnosti kojima ili povećavamo bruto ili smanjujemo neto a možemo da unesemo naziv i iznos koji nam odgovara.

 

Ostali dodaci 

 

Dodaj vrstu isplate: Ovde odaberemo Ostali dodaci. Upišemo 2-3 slova i program sužava ponudu u padajućoj listi. Kad kliknemo na ime- odabrali smo i dobijamo izgled sa slike. 

Broj jedinica: Ako želimo da naglasimo neke sate- pišemo broj xy koji nam treba. Ako isplaćujemo jednokratno- pišemo 1.

Na jedinicu: Ovde unosimo koliko je po jedinici cena. Program će da množi ova dva polja (Broj jedinicaxNajedinicu) zato iznad ne sme biti nula nego minimum 1.

Procenat: Ako upišemo 100 u polju ispod će biti iznos (Broj jedinicaxNajedinicu), ali ako nije 100 program smanjuje procentualno ili ako je više od 100 povećava. (bruto iznos)

Iznos: Automatski se popunjava (Broj jedinicaxNajedinicu) x Procenat

  - Možemo upisati i samo iznos koji je isključivo bruto iznos.

Opis: Menjamo kako nama odgovara (godišnji neisplaćen, nagrađivanje, dodatak, bonus).

 

Obavezno idemo na Potvrdi a onda gore na Sačuvaj 

Ova vrsta obračuna se na obračunu prikazuje u delu koji čini Bruto 1 osnovicu za doprinose, uvećeva je, ako je upišemo sa minusom - smanjuje je. 

 

Odbitak

 

Dodaj vrstu isplate: Ovde odaberemo Ostali dodaci. Upišemo 2-3 slova i program sužava ponudu u padajućoj listi. Kad kliknemo na ime- odabrali smo i dobjamo izgled sa slike. 

Broj jedinica: Ako želimo da naglasimo neke sate- pišemo broj xy koji nam treba. Ako isplaćujemo jednoskratno- pišemo 1.

Na jedinicu: Ovde unosimo koliko je po jedinici cena. Program će da množi ova dva polja (Broj jedinicaxNajedinicu) zato iznad ne sme biti nula nego minimum 1. (neto iznos)

Procenat: Ako upišemo 100 u polju ispod će biti iznos (Broj jedinicaxNajedinicu), ali ako nije 100 program smanjuje procentualno ili ako je više od 100 povećava. 

Iznos: Automatski se popunjava (Broj jedinicaxNajedinicu) x Procenat

   -Možemo uneti i samo iznos koji je neto iznos

Opis: Unesemo opis koji nama odgovara 

 

Obavezno idemo na Potvrdi a onda gore na Sačuvaj 

 

Ova vrsta obračuna nam umanjuje neto i pojavljuje se u tom delu obračuna i platne liste.

 

Pogledajte ispod:

U ovom tekstu