Definisanje prodajnih cena na maloprodajnom skladištu

Formiranjem maloprodajnog skladišta u Šifarnici>Skladišta>Nov>Maloprodajno skladište formira se automatski cenovnik za svako otvoreno maloprodajno skladište (Šifarnici>Cenovnici).

Unosom prijema na to skladište, u cenovnik tog skladišta za pojedini artikal upiše se red sa prodajnom cenom. Ta cena može biti ista kao na podešavanju artikla, ali može se i razlikovati. Ako je na nekom skladištu definisana  cena za određeni artikal različita u odnosu na podešavanje artikla, ta cena ( iz cenovnika skladišta) će se predlagati prilikom formiranja prometa na zalihama.

Napomena: Ovo znači da program kad ima podatak o maloprodajnom skladištu, predlaže cene iz cenovnika za to skladište. Upravo iz razloga što program nema podatak o skladištu za neka dokumenta, na njima neće predlagati cene iz cenovnika skladišta i to:

1) Izdati računi - kada nije označena opcija da se automatski potvrdom IR smanjuju zalihe.  

2) Predračuni 

3) Primljene naruđžbine 

Na ovim dokumentima nemamo podatak o skladištu, zato cenu program predlaže iz šifarnika artikla. 

Ako za neku stranku imamo definisan prodajni cenovnik i cena za neki artikal je različita u odnosu na cenu sa cenovnika za skladište, program će u tom slučaju na izdatom računu (predračunu,primljenoj naruđžbini) predložiti cenu artikla koja je definisana na prodajnom cenovniku koji je povezan sa tom strankom ( ne cenu iz cenovnika za skladište).

Konkretno, ovo znači da za isti artikal možemo imati 3 različite prodajne cene - prodajnu cenu na artiklu, na redu cenovnika za skladište maloprodaje i na prodajnom cenovniku za stranku. Program će predlagati prodajnu cenu u zavisnosti iz kog se modula kreira dokument.

Da objasnimo kroz primer različite cene za isti artikal:

1. Otvaranjem maloprodajnog skladišta automatski se u Šifarnici>Cenovnici formira cenovnik za novootvoreno skladište (prazan):

2. Na podešavanju artikla kroz Šifarnici>Artikli imamo unet Artikal 1 i njegova definisana prodajna cena  je 1000 din.:


3. Unosimo prijem na novootvoreno maloprodajno skladište, Artikla 1 i definišemo mu cenu na tom skladištu 2.800:

4. Nakon unosa artikla na skladište maloprodaje iz tačke 3, nije se izmenila definisana cena artikla na podešavanju artikla:

već se zapisao novi red sa artiklom i njegovom prodajnom cenom u cenovniku za skladište:

Kada unosimo promete za to maloprodjano skladište predlagaće nam se cena iz cenovnika za skladište:


5. Ukoliko za neku stranku/stranke imamo otvoren poseban prodajni cenovnik, koji je vezan za tu stranku, prodajne cene na Izdatom računu (predračunu,primljenoj naruđžbini) program će predlagati iz tog cenovnika u našem primeru 2000 din:

Na izdatom računu:U ovom tekstu