Primljeni računi- objedinjeno objašnjenje

Primljeni računi u Minimax-u predstavljaju mesto gde unosimo:

- račune tekućih troškova pogledajte OVDE kako se unose
- račune za robu od dobavljača za veleprodaju pogledajte OVDE kako se unose
- račune za robu od dobavljača za maloprodaju količinsku i vrednosnu pogledajte OVDE kako se unose
- račune za robu od dobavljača za maloprodaju nepovezanu pogledajte OVDE kako se unose
- račune za robu od dobavljača za osnovna sredstva pogledajte OVDE kako se unose


Tekst u nastavku daje dodatno objašnjenje ovakvog rada:

* Da bi Minimax bio zaista multifunkcionalan napravili smo rashode (šeme knjiženja, imate polje rashod unutar računa)
* Da bi se povezao sa drugim delovima programa (MP, VP i OS) dodelili smo prelazna konta koja su "nosioci" osnovnih rashoda u primljenom računu:

- konto troška za račune tekućih troškova i svega što odmah knjižimo kao trošak, to sami određujemo koji konto koristimo
- veleprodaja i maloprodaja: obavezan je konto 1300 i obavezna je veza u rashodu: Zalihe
- nepovezana maloprodaja - finansijska : obavezan je konto 1309 i obavezna je veza u rashodu: Zalihe robe - nepovezana maloprodaja
- osnovna sredstva: preporučen konto je 0271, a obavezna je veza u rashodu: Osnovna sredstva

Sve nabrojane osobine posmatrajte kao određene šeme da biste uneli podatke u navedene module programa... 

* Dobijena knjiženja primljenog računa imaće dobavljača, određena ili predložena konta i ako ima PDV a tek u VP, MP i OS će imati svoj nalog za knjiženje u kom će se automatski sa konta 1300, 1309 i 0271 preknjižavati na konta tog modula

U ovom tekstu