Obrazac POA

Nakon pokretanja konačnog obračuna amortizacije i kada program izvrši konačni obračun, u modulu Osnovnih sredstava imamo pregled amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe. 

Do pregleda dolazimo kroz Odštampaj > Poreska amortizacija :


Izaberemo godinu za koju želimo da vidimo podatke:

Program će ponuditi za izbor samo godine za koje postoji urađen konačni obračun amortizacije.

Potvrdom, dobijamo pregled (u excel tabeli) obračuna amortizacije, koja se priznaje u poreske svrhe (kolona 12). 


Na osnovu podataka koje dobijamo u ovoj tabeli, popunjava se obrazac POA.  

Redni broj 1 POA  obrasca predstavlja zbir kolone 12 excel tabele.

Redni broj 2 POA obrasca predstavlja pozitivnu razliku kolona 15 i 16 excel tabele.

Napomena: U modulu osnovnih sredstava dobijate pregled poreske amortizacije u excel tabeli, a same obrasce OA i POA možete videti u modulu godišnjih obrada na koraku Podaci za poresku upravu.

Pregled i štampa POA obrasca nalaze se na Godišnjim obradama, u delu <Podaci za poresku upravu>:

U ovom tekstu