Meni traka


U nastavku su opisane funkcije standardnih dugmadi na meni traci, koji se pojavljuju na prozorima pregleda, unosa i pogleda.

MENI:

Dugme Zatvori je namenjen zatvaranju trenutnog prozora. Obično Vas kada kliknete na dugme, program vrati na prethodnu stranicu. 

Klikom na ovo dugme prikazuje se novi prozor za unos. Nov unos se odnosi na dokument u okviru pregleda, gde je dugme Nov izbrano. Ako dugme kliknete na pregledu Izdatih računa, otvoriće Vam se prozor za unos novog IR.

Dugme Uredi otvara prozor za uređivanje podataka prikazanog dokumenta.

Dugme Potvrdi ima funkciju čuvanja i potvrđivanja dokumenta. Potvrđivanje dokumenta znači da će se napraviti slika dokumenta, koju kasnije možete odštampati, slika će biti sačuvana u dokumentacijskom sistemu, u dvojnom knjigovodstvu će se formirati predlozi knjiženja.

Dugme Otkaži je vidljiv samo u slučaju da je dokument ili transakcija prethodno potvrđena. Otkazivanje potvrđivanja će izbrisati sve aktivnosti prouzrokovane potvrđivanjem (brisanje predlaganih knjiženja u dvojnom knjigovodstvu, brisanje slike dokumenta,...)

Dugme Sačuvaj omogućava memorisanje unesenih podataka. U slučaju novog unosa formiraće se novi zapis u pregledu, dok će se u slučaju popravljanja dokumenta sačuvati sve promene.

Čuvanje dokumenta ne pravi zapis u dvojnom knjigovodstvu i namenjeno je privremenom čuvanju dokumenata. Samo potvrđivanjem/ izdavanjem je unos dokumenta okončan.

Dugme Sačuvaj i nov, ima istu funkciju kao i dugme Sačuvaj s tom razlikom da je po konačnom čuvanju otvori i prozor za unos novog dokumenta. Funkcija Sačuvaj i nov je korisna prilikom sukcesivnog unosa istog dokumenta ili šifranta, na primer unos većeg broja stranaka, artikala, naloga za plaćanje,...

Dugme Briši briše prikazani dokument i zapise u dvojnom knjigovodstvu, koji su posledica prethodnog potvrđivanja dokumenta. Pre konačnog brisanja će Vam se otvoriti prozor sa pitanjem, gde morate još jednom potvrditi brisanje.

Dugme Otpusti prekine unos novog dokumenta ili uređivanje postojećeg.

UPOZORENJE: klikom na ovo dugme se gube sve promene urešivanje dokumenta.

Dugme Kopiraj napravi kopiju trenutno prikazanog dokumenta.

Dugme Odštampaj otvara uređen pregled dokumenta. Pregled dokumenta možete odštampati.

Dugme Pronađi ima funkciju jednostavne pretrage upisanog teksta/ vrednosti u pregledu. Pretraga se vrši po unapred definisanim kolonama a ne po svim kolonama na pregledu.Klikom na Naprednu pretragu, iznad pregleda će se prikazati dodatna polja za pretragu. Prikazana polja za pretragu zavise od pregleda. Tako npr. u pregledu izdatih računa imate polja za pretragu po Nazivu kupca, datumima (izdavanja računa, pružanja usluga i dospeća), vrsti obračuna PDV-a, valuti,...

  Klikom na dugme Mapa se otvara novi prozor preduzeća google maps

 

Dugme otvara upozoravajući prozor u kom se ispiše kad je zapis nastao i ko ga je napravio, ko je i kad menjao ID koji će pomoći tehničkoj podršci. 

Klikom na dugme sa znakom upitnika otvori se novi prozor u kojem je opisana pomoć programa.

IZDATI RAČUNI (POSLOVANJE):

Dugme Redovi je namenjen za prikazivanje redova izdatih računa (artikli sa količinama ,cenama i vrednostima).

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po kupcima. Prikazani zbirovi su bez PDV-a.

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po artiklima. U pregledu će biti prikazan ukupna količina i vrednost prodatih artikala. Prikazani zbirovi su bez PDV-a.

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po analitikama. U slučaju da na nekom računu nije izabrana analitika, vrednost tog računa će biti prikazana pod naslovom "Bez analitike". Prikazani zbirovi su bez PDV-a.

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po artiklima sortiranim po njihovim robnim grupama. U pregledu će biti prikazan ukupna količina i vrednost prodatih artikala. Prikazani zbirovi su bez PDV-a. 

Klikom na ovo dugme će se izvršiti izdavanje izdatog računa. Izdavanje znači da će račun dobiti redni broj, da će se napraviti slika računa, da će se u dvojnom knjigovodstvu formirati predlog knjiženja.

Klikom na dugme Kopiraj u knjižno odobrenje će se izvršiti kopiranje izdatog računa u knjižno odobrenje. Program će predložiti podatke iz IR (stranka, artikli,...) samo što će količine artikala imati negativnu vrednost.

PRIMLJENI RAČUNI (POSLOVANJE):

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po dobavljačima. Prikazani zbirovi su bez PDV-a.

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po rashodima. U pregledu će biti prikazan ukupna vrednost po svakom trošku. Prikazani zbirovi su bez PDV-a.

Klikom na ovo dugme će se otvoriti pregled sa zbirom izdatih računa po analitikama. U slučaju da na nekom računu nije izabrana analitika, vrednost tog računa će biti prikazana pod naslovom "Bez analitike". Prikazani zbirovi su bez PDV-a.

Klikom na dugme Otkaži, primljeni račun će pored internog rednog broja dobiti i status Otkazan. Ovo se koristi u slučaju kada ste naknadno otkazali već primljen račun.

OTVORENE STAVKE (POSLOVANJE):

Dugme IOS je namenjen radu sa Ispisom Otvorenih Stavki. Aplikacija će zahtevati unos datuma za koji želite da ispišete IOS obrasce. Pred toga, rad na IOS će formirati ispis koji možete da odštampate.

Dugme Opomene je namenjen radu sa Opomenama. Aplikacija će zahtevati unos datuma za koji želite da ispišete opomene. Pred toga, rad na opomenama će formirati ispis koji možete da odštampate.

PREDRAČUNI (POSLOVANJE):

Dugme Kopiraj u račun ima funkciju kopiranja podataka iz predračuna u račun. Klikom na ovo dugme, otvoriće se nov prozor za unos novog IR sa predloženim podacima iz predračuna

DVOJNO KNJIGOVODSTVO (KNJIGOVODSTVO):

Kolikom na dugme Bruto bilans će se otvoriti pregled bruto bilansa. Po bruto bilansi se možete kretati tako što ćete kliknuti na stavku u koloni Konto. Navigacija je sledeća: Razredi > Grupe > Sintetika > Analitika > Knjiženja. Pred toga Bruto bilans možete štampati. Klikom na dugme Ispis... program će pripremiti sliku bruto bilansa koja je namenjena štampanju.

Klikom na dugme Knjiženja će se otvoriti pregled knjiženja, iz dvojnog knjigovodstva. U tom pregledu knjiženja nisu grupisana po nalozima za knjiženje. Pregled je namenjen traženju određenog knjiženja u dvojnom knjigovodstvu.

Klikom na dugme Dnevnik će se otvoriti stranica namenjena štampanju dnevnika knjiženja. Pre pripremanja ispisa unesite odgovarajuća datumska ograničenja, tako možete i da ograničite ispis na određenu vrstu naloga za knjiženje. Nakon doga kliknite na dugme Pripremi ispis, koje će napraviti odgovarajući format za štampanje ispisa. Pripremljeni ispis možete da sačuvate u dokumentacijski sistem klikom na > Sačuvaj u dokumentaciju.

Klikom na dugme Kartica konta će se otvoriti strana namenjena štampanju kartice konta. Pre pripremanja ispisa unesite odgovarajuća datumska ograničenja, tako možete i da ograničite ispis na određeni konto, analitiku, radnika, stranku. Nakon toga kliknite na dugme Pripremi ispis, koje će napraviti odgovarajući format za štampanje ispisa. Pripremljeni ispis možete da sačuvate u dokumentacijski sitem klikom na > Sačuvaj u dokumentaciju.

Klikom na dugme Uvoz će se pokazati spisak za izbor podataka za uvoz u aplikaciju. U aplikaciju možete uvoziti podatke iz drugih poslovnih aplikacija.

Klikom na ovo dugme će se prikazati spisak za izbor različitih vrsta zbirova koji se nalaze u modulu dvojno knjigovodstvo. Postoje zbirovi po kontima, analitikama, strankama i radnicima. Prikazani podaci su dodati isključivo iz modula dvojnog knjigovodstva i na osnovu izabranog zbira.

OBRAČUN PDV-a (KNJIGOVODSTVO):

Dugme Potvrdi sa povraćajem je vidljivo samo u slučaju kad je vrednost ulaznog PDV-a veći od vrednosti izlaznog PDV-a. Ovim klikom će se na obrascu za prijavu PDV-a otkačiti podatak koji označava da želite povrat PDV-a.

Dugme Potvrdi bez povraćaja je vidljivo samo u slučaju kad je vrednost ulaznog PDV-a veći od vrednosti izlaznog PDV-a. Ovim klikom će se na obrascu za prijavu PDV-a otkačiti podatak koji označava da ne želite povrat PDV-a. Samim tim će se vrednost PDV-a preneti u naredni poreski period.

NALOZI ZA PLAĆANJE(BANKA):

Klikom na ovo dugme ćete otvoriti pregled arhive naloga za plaćanje. U ovom pregledu će se pojaviti svi nalozi koji su bili uključeni u paket naloga za plaćanje (TKDIS). Iz ovog pregleda možete da vratite nalog za plaćanje u pregled naloga za plaćanje klikom na dugme Ponovo među neplaćene.

Klikom na dugme prazni kvadrat sve ćete otkačiti sve naloge za plaćanje, koji su prikazani u pregledu. Aplikacija će u paket naloga za plaćanje TKDIS ubaciti sve otkačene naloge. Radi lakšeg izbora savetujemo Vam da prvo filtrirate naloge sa Neprednim filterom i zatim da ih sve oktačite dugmetom Izaberi sve.

Klikom na dugme štikliranog plavog kvadrata sve ćete odstraniti sve kvačice sa svih do sada otkačenih naloga koji su trenutno prikazani u pregledu.

  

Dugme Razdeli omogućava deljenje jednog naloga na dva dela. Deljenje naloga se može koristiti prilikom plaćanja jednog naloga iz više delova.

OBRAČUN PLATE (PLATE):

Klikom na dugme Zbir plata će se otvoriti novi prozor sa pregledom obračuna plata. Prikazane podatke možete filtrirati po radnicima, isto tako možete i ograničiti prikaz samo na određene obračunske periode.

Klikom na dugme Nova plata počinjete sa unosom novog obračuna plata.

Klikom na dugme slanje platnih lista imamo mogućnost slanja platnih lista zaposlenima putem email adrese.

Dugme Nazad omogućava povratak na prethodni korak obračuna plata.

Dugme Napred omogućava pomeranje na sledeći korak obračuna plata.

 


 

U ovom tekstu