Dopune popunjavanja EEPDV na SEFu

Prema Korisničkom uputstvu za elektronsko evidentiranje obračuna PDVa na SEF dopunjen je način popunjavanja podataka i to :

  • Slanje podataka u Pojedinačnu evidenciju PDVa kada imamo Promet - Isporuka i konačnu fakturu (bez obzira da li je avans iz istog ili različitog obračunskog perioda)

Dopuna je urađena za polja:

Osnovica PDV prema stopama : Unosi se ukupna osnovica za izvršeni promet bez umanjenja za iznos osnovice po osnovu naplaćenog avansa.

Obračunati PDV po stopama : Za izvršeni promet kojem je prethodila avansan uplata, unosi se razlika između PDV obračunatog za izvršen promet i PDV po osnovu naplate avansa.

Ukupan iznos naknade/vrednosti : ovaj iznos predstavlja zbir osnovice i obračunatog PDV-a (bez umanjenja za PDV u avansu).

Primer:

Izdat konačni račun u Minimaxu:

SEF:


  • Slanje podataka u Pojedinačnu evidenciju PDVa kada imamo Promet - Nabavka i konačnu fakturu (bez obzira da li je avans iz istog ili različitog obračunskog perioda)

Osnovica PDV prema stopama : Unosi se ukupna osnovica za izvršeni promet bez umanjenja za iznos osnovice po osnovu naplaćenog avansa.

Obračunati PDV po stopama : iznos razlike između iznosa PDVa za promet dobara/usluga i iznosa PDVa po osnovu plaćanja avanasa.

Ukupan iznos naknade/vrednosti : u situaciji kada je primalac dobara/usluga poreski dužnik u ovo polje ne uključuje se iznos obračunatog PDVa.

Primer:

Primljen konačni račun u Minimaxu:

SEF:


  • Slanje podataka u pojedinačnu evidenciju Tip dokumenta - Avans, prenose se polja sa računa :

Osnov za avansno plaćanje          =         Osnova za račun

Datum naplate/plaćanja avansa  =        Datum dospeća/uplate avansa


  • Slanje podataka u pojedinačnu evidenciju Tip dokumenta - Interni račun za promet stranih lica i Drugi interni obračun, prenosi se i podatak o broju internog računa:

Broj dokumenta  = broj primljenog računa u MM ; broj fakture dobavljača; broj internog računa

U ovom tekstu