Zavisni troškovi veleprodaje i maloprodaje

Ukoliko organizacija ima zavisne troškove nabavke u svom radu potrebno je da prilikom pokretanja modula zaliha čekira ovu opciju - Unos zavisnih troškova nabavke.

Ukoliko ovu opciju ne čekiramo pri pokretanju modula zaliha kasnije je možemo pronađi kroz korake Podešavanje organizacije > Organizacija > Uredi > U delu zalihe

Nakon ovog podešavanja unosimo primljen račun.

Koraci su: Poslovanje > Primljeni računi > Nov >


1. unosimo dobavljača

2. unosimo datum računa, prometa, valute i prijema (datum prijema imamo samo ako firma je u sistemu PDV)

3. unosimo iznos za plaćanje dobavljaču

4. upisujemo originalni broj fakture

5. odabiramo način plaćanja

6. Kliknemo na NOV rashod - kada unosimo rashod u primljenom računu potrebno je koristiti vrstu rashoda zalihe - zavisni troškovi

Automatski je popunjen konto 1300, potrebno je da odaberemo stopu PDV i polje za obračun PDV-a.

Zatim da li imamo pravo na odbijanje PDV-a ili ne

7. u polju Prijem upišemo # (tarabu) i deo imena stranke uz čiju robu je ovaj račun zavisni trošak, ili #broj prijema. Odaberemo konkretan prijem za koji vezujemo ZTN


NAPOMENA: obavezno upisati znak taraba

10. proverimo iznose osnovice i PDV

11. sačuvamo rahod

 

Potvrdimo račun.

U ovom tekstu