Dodatna polja na e-fakturi

U skladu sa tehničkom dokumentacijom pojedinih većih sistema (kupaca) omogućili smo dodatna polja koja se prenose u XML elektronske fakture, dok se interni broj za rutiranje,šifra artikla i šifra objekta prenose i na SEF. Ova polja nisu obavezni elementi elektronske fakture:


1. GLN broj naše organizacije ( BG-5) (organizacije iz koje se šalje e-faktura):

U Podešavanju organizacije > Organizacija > Uredi možemo uneti GLN broj naše organizacije

2. GLN stranke u šifarniku (BG-8):

U Šifarniku > Stranke > Kada odaberete stranku u podešavanju stranke možemo uneti GLN za konkretnu stranku

3. Podaci o isporuci

U podešavanju konkretne stranke možemo uneti na tab-u primaoci podatke za primaoca:

Naziv mesta isporuke (BT-70)

Adresa mesta isporuke (BT-75)

Država mesta isporuke (BT-80)

Pošta/grad mesta isporuke (BT-77)

GLN mesta isporuke (BT-71)

4. Šifra objekta (BT-18):

U podešavanju stranke, polje šifra može biti šifra objekta za elektonsku fakturu

Ovaj podatak se prenosi na SEF u polju:

5. Interni broj za rutiranje (BT-10):

U Podešavanju stranke u šifrniku možemo uneti interni broj za rutiranje:

Ovaj podatak se prenosi na SEF u polju:

6. Kasir - oznaka lica koje radi efakturu (BT-41):

U zaglavlju izdatog računa možemo uneti kasira iz šifarnika radnika


7. Šifra artikla kod prodavca (BT-155)

U Podešavanju artikla u šifarniku naša šifra artikla se unosi u ovo polje i prenosi i na portal:

Ovaj podatak se prenosi na SEF u polju:

8. Kod artikla ili GTIN broj (BT-157)

U podešavanju artikla u šifarniku artikala polje kod artikla može predstavljati i GTIN artikla:U ovom tekstu