Obračun prevoza na posao u okviru obračuna plate

Šifarnik > Radnici > odaberemo radnika > Uredi > na tabu Podaci za lična primanja imamo mogućnost uređivanja načina obračuna prevoza na posao:

1. Prevoz na posao Po radnom danu- ovde će program da prati koliko je bilo radnih dana u mesecu.

 

2. Prevoz na posao Km na dan, ukoliko radnika plaćamo po kilometraži 

 

3. Prevoz na posao Za mesec za poslovne dane, ovde će program gledati samo redovan rad, ukoliko imamo državnih i verskih praznika, GO, bolovanje- umanjiće broj dana i srazmerno obračunati prevoz.

 

4. Prevoz na posao Za mesec, označavanjem ove opcije program obračunava prevoz na posao za ceo mesec bez obzira ukoliko imamo državnih i verskih praznika, GO, bolovanje...

 

 

NAPOMENA:

* iznose pišemo u za to predviđena mesta

* Neoporezivi deo prevoza na posao u delu širafnika/radnika se popunjava samo ako je radnik došao na pola meseca pa mu treba srazmerni neoporezivi deo prevoza, INAČE popunjavamo taj podatak na 1.koraku obračuna plate.
Iako se može i ovde uneti celokupan neoporezivi iznos prevoza ipak je mnogo jednostavnije na 1.koraku izmeniti podatak za sve radnike nego menjati u podešavanju radnika jedan po jedan.

U ovom tekstu