MP količinska i vrednosna- Unos primljenog računa sa dve stope PDVa

Ako dobijemo račun od dobavljača na kome su artikli za maloprodaju sa dve različite stope, unos takvog računa i kalkulacije izgleda ovako:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov

Zaglavlje sa dobavljačem, datumima, iznosom, brojem fakture popunimo kao i za svaki primljeni račun.

1. Putem opcije + Nov rashod biramo:

  • Vrsta rashoda: Zalihe
  • PDV: opšta stopa
  • PDV se odbija: štiklirano 

2. U polju Prijem pravimo kalkulaciju preko + na kraju reda, u kalkulaciju unosimo sve artikle (bez obzira na stopu PDVa

3. Kada završimo kalkulaciju i klinemo na dugme Potvrdi (ne na dugme Sačuvaj) program nas vrati nazad u primljeni račun... 

4. Sada u primljenom računu dolazimo do polja Osnovica i izmenimo osnovicu, upišemo npr. zbirno osnovicu koja je za sve artikle koji su opšte stope (jer smo taj rashod prvi odabrali) i Sačuvamo red... 

Nakon toga opet putem opcije + Nov rashod biramo:

  • Vrsta rashoda: Zalihe
  • PDV: snižena stopa
  • PDV se odbija: štiklirano

Polje Prijem - ne pravimo kalkulaciju, istu kaklulaciju koju smo malopre uneli sada u to polje odabiramo preko padajuće liste. 


Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda sada je nula i možemo kliknuti na Potvrdi račun i završiti unos ovog računa. 

Napomena:

  • Pre nego što sačuvamo 1. red: razlika između upisanih rashoda i iznosa računa je celokupni iznos za plaćanje dobavljaču odnosno -2.300,00 RSD u ovom primeru
  • Kad sačuvamo prvi red biće - 1.100,00 i to je iznos koji će nam Minimax ponuditi za narednu stavku, jer stalno teži da se ceo iznos za plaćanje dobavljaču iskoristi i da mu razlika bude nula tako da se račun može završiti.
  • U Poslovanje > Zalihe > kad odaberemo Prijem od stranke 4 imamo našu kalkulaciju koja u donjem delu ima 2x ponovljen račun uz koji je povezana.

 

 

U ovom tekstu