Slanje platnih lista radnika e-mailom

Platne liste svakom radniku možemo da šaljemo po elektronskoj pošti. 

Zbog tajnosti podataka platna lista se šalje u ZIP datoteci koju primalac otvara sa lozinkom. Kao lozinku možemo odabrati: PIB, JMBG ili željenu lozinku neku našu.

E-mail adresu radnika i lozinku određujemo u podešavanju radnika ili pri slanju platne liste na obračunu plate.

 Slanje platne liste i Obračun zarade i naknade zarade mailom

1. Izaberemo meni > Plate > Obračun plate.

2. Obračunamo platu, odnosno prođemo sva tri koraka plate i zaključimo je. 

3. Po zaključivanju obračuna u gornjem redu kliknemo na dugme Slanje platnih lista putem e-pošte

4. Na prvom koraku Izbor redova prikaže se spisak radnika koji su u obračunu. Program prikaže i podatke o elektronskoj pošti i lozinki za svakog radnika, možemo taj podatak uređivati. 

5. Štikliramo radnike kojima želimo poslati platnu listu i obračun zarade i naknade zarade

6. Kliknemo Napred da dobijemo spisak odabranih radnika. 

7. Na poslednjem koraku uredimo naslov maila i tekst koji će biti isti za sve radnike koji prime mail.

8. Klikom Napred i odabirom U redu- šalju se mailovi.

9. Još nam program pokaže izveštaj o uspešnosti slanja. 

 


Višestruko slanje platnih lista

Pri svakom sledećem slanju platnih lista program na prvom koraku (Izbor redova) odmah daje informaciju o datumu, satu i mailu na koji je poslata platna lista.

 

Prijem platne liste

1. Platnu listu zaposleni prima na svoj mail. Datoteka se dobija u pdf formatu.

2. Klikne na prilog.

3. Upiše lozinku sa kojom se otvara platna lista u PDF formatu.

 

 

U ovom tekstu