Porez po odbitku

Prema članu 40. zakona o porezu na dobit pravnih lica propisuje se da se na prihode koje ostvari nerezident po osnovu naknada za autorska i srodna prava i prava industrijske svojine obračunava i plaća porez po odbitku po stopi od 20%, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno. Za sve države sa kojima Srbija ima sklopljen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja primenjuju se druge stope UIDO.

Kada dobijemo račun od ino dobavljača, za usluge na koje je potrebno da obračunamo porez po odbitku i povećamo osnovicu za taj iznos, zaglavlje računa unosimo kao i kod svakog drugog računa, s tim da nam vrednost koju unesemo u polje iznos predstavlja neto iznos za obračun poreza po odbitku (iznos koji će biti proknjižena na 4360).

Unos rashoda 

  • Biramo vrstu rashoda Porez po odbitku
  • unosimo konto
  • Unosimo opštu/sniženu stopu PDV-a zbog internog obračuna
  • Pri izboru ovakvog rashoda, u polju POPDV biramo odgovarajuće polje (8b ili 8g),
  • Vrsta rashoda, porez po odbitku vezan je za interni obračun i uvek je čekiran po default i ne može se menjati.
  • U polju Stopa program automatski predlaže 20%, a po potrebi je možemo ručno izmeniti.
  • U polju Osnova za obračun  nalazi se iznos iz zaglavlja računa (neto iznos)
  • U polju Porez po odbitku se nalazi iznos samog poreza po odbitku
  • U polju Osnova je bruto iznos (neto iznos + porez po odbitku) na koji se računa interni obračun
  • Izaberemo datum za ulazni i izlazni PDV.

Kliknemo na Sačuvaj.
Nakon toga Potvrdimo unos primljenog računa.

Nakon potvrde dobijamo nalog za knjiženje i štampu internog računa.

Nalog za knjiženje sadrži stavove:
Konto troška (konto korišćen prilikom unosa rashoda):  Osnovica (ino.fak. + porez po odbitku)
Konto ino dobavljač  iznos sa zaglavlja računa
Konto Obaveze za porez po odbitku (Iznos poreza po odbitku koji smo obračunali)
Konto ulaznog PDV u internom obračunu (prethodni ima pravo na odbitak)  iznos pdv-a  (ukoliko nema pravo na odbitak (iznos PDV se dodaje kontu rashoda)
 Konto izlaznog PDV u internom obračunu obračunati Iznos PDV

Štampa internog računa povlači osnovicu (bruto iznos):

Napomena: Obračun poreza po odbitku potrebno je raditi u novom modulu primljenih računa.

U ovom tekstu