Izvod otvorenih stavki sa saldom nula

Ukoliko imamo stranku kod koje je saldo nula a bilo je prometa u toku godine, možemo štampati IOS na kom će se videti zatvorene stavke odnosno promet dugovno i potražno.


Koraci su: Poslovanje > Otvorene stavke

Unosimo obavezno pdoatak o stranci, a ostalo po potrebi:

Klikom na napred dobijamo izvod sa zatvorenim stavkama.


U ovom tekstu